Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Ngày 13/08/2021, Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 17/NQ-HĐND về việc quy định ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong do Covid-19.

Theo đó, quy định chi phí hỏa táng thi hài 3 triệu đồng/trường hợp; trường hợp là thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1,5 triệu đồng/trường hợp. Chi phí vận chuyển thanh toán theo số kilômet thực tế. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Nghị quyết, mời các bạn theo dõi tại đây.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 17/NQ-HĐND

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐẢM BẢO CHI PHÍ THỰC HIỆN HỎA TÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TỬ VONG DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH 1 5 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH 15 ngày 06 th á ng 8 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 1 9;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 c ủ a Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid- 1 9 về ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút S AR S-CoV-2 tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 c ủ a Hội đ ồ ng nhân dân Thành phố về việc Quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 457-TB/TU ngày 12 th á ng 8 năm 2021 về việc xây dựng một số cơ chế đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa được quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 169/TTr- UBND ngày 13 th á ng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và kết quả biểu quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại hội nghị ngày 13 th á ng 8 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hoả táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng dịch vụ hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội như sau:

a) Chi phí hỏa táng thi hài: 3.000.000 đồng/trường h ợ p; trường h ợ p là thi hài trẻ em dưới 06 tuổi: 1.500.000 đồng/trường h ợ p.

b) Chi phí vận chuyển: Thanh toán theo số km thực tế.

c) Chi phí khác: Áo quan hỏa táng: 1.250.000 đồng/trường hợp; túi đồ khâm liệm (nếu có): 500.000 đồng/trường hợp; bình đựng tro cốt: 250.000 đồng/trường hợp; lưu giữ bình tro: 15.000 đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, đến hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng tối đa không quá 365 ngày).

Điều 2. Phương thức và nguồn kinh phí thực hiện:

1. Phương thức: Chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xử lý thi hài người tử vong dương tính với SARS-CoV-2.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo HĐND Thành phố tại các kỳ hợp.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và giám sát tổ chức thực hiện.

3. Giao các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI./.

Nơi nhận:

– Ủ y ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Văn phòng CP, Văn phòng QH;
– Ban Công tác ĐB thuộc U BTVQH;
– Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động Thư ơ ng binh và xã hội;
– Thư ờ ng trực Thành ủy;
– TT HDND, UBND, UB MTTQ TP;
– VPTU, các Ban Đảng Thành ủy;
– Đại biểu HĐND Thành phố;
– Các Ban HĐND TP;
– VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
– Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
– Các sở , ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
– TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
– Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngày 13/08/2021, Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết 17/NQ-HĐND về việc quy định ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hỏa táng đối với người tử vong do Covid-19.

Theo đó, quy định chi phí hỏa táng thi hài 3 triệu đồng/trường hợp; trường hợp là thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1,5 triệu đồng/trường hợp. Chi phí vận chuyển thanh toán theo số kilômet thực tế. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Nghị quyết, mời các bạn theo dõi tại đây.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 17/NQ-HĐND

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐẢM BẢO CHI PHÍ THỰC HIỆN HỎA TÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TỬ VONG DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH 1 5 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH 15 ngày 06 th á ng 8 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 1 9;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 c ủ a Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid- 1 9 về ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút S AR S-CoV-2 tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 c ủ a Hội đ ồ ng nhân dân Thành phố về việc Quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 457-TB/TU ngày 12 th á ng 8 năm 2021 về việc xây dựng một số cơ chế đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa được quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 169/TTr- UBND ngày 13 th á ng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và kết quả biểu quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tại hội nghị ngày 13 th á ng 8 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí thực hiện hoả táng đối với người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội sử dụng dịch vụ hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng của Hà Nội như sau:

a) Chi phí hỏa táng thi hài: 3.000.000 đồng/trường h ợ p; trường h ợ p là thi hài trẻ em dưới 06 tuổi: 1.500.000 đồng/trường h ợ p.

b) Chi phí vận chuyển: Thanh toán theo số km thực tế.

c) Chi phí khác: Áo quan hỏa táng: 1.250.000 đồng/trường hợp; túi đồ khâm liệm (nếu có): 500.000 đồng/trường hợp; bình đựng tro cốt: 250.000 đồng/trường hợp; lưu giữ bình tro: 15.000 đồng/trường hợp/ngày (theo số ngày lưu giữ thực tế, đến hết thời gian giãn cách xã hội, nhưng tối đa không quá 365 ngày).

Điều 2. Phương thức và nguồn kinh phí thực hiện:

1. Phương thức: Chi trả trực tiếp cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xử lý thi hài người tử vong dương tính với SARS-CoV-2.

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp Thành phố.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo HĐND Thành phố tại các kỳ hợp.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và giám sát tổ chức thực hiện.

3. Giao các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và được Thường trực HĐND Thành phố báo cáo tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI./.

Nơi nhận:

– Ủ y ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Văn phòng CP, Văn phòng QH;
– Ban Công tác ĐB thuộc U BTVQH;
– Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động Thư ơ ng binh và xã hội;
– Thư ờ ng trực Thành ủy;
– TT HDND, UBND, UB MTTQ TP;
– VPTU, các Ban Đảng Thành ủy;
– Đại biểu HĐND Thành phố;
– Các Ban HĐND TP;
– VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
– Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
– Các sở , ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
– TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
– Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tuấn

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button