Biểu mẫu

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức 2021

Wiki MOC xin giới thiệu mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức tại doanh nghiệp sau thời gian thử việc hoặc được chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên xuống các phòng ban tương ứng nằm trong kế hoạch tiếp nhận nhân sự mới của doanh nghiệp. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức nêu rõ thông tin đơn vị ra quyết định, nhân viên được tiếp nhận làm nhân viên chính thức, phòng ban thi hành… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức tại đây.

  • Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng đại lý
  • Mẫu quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, nhân viên của Tổng Giám đốc
  • Mẫu quy định kiểm soát nhân viên và khách ra vào công ty

1. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức là gì?


Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức là mẫu sử dụng khá phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay dùng để bổ nhiệm, tiếp nhận nhân viên vào các vị trí quan trọng. Đây là mẫu được lập ra sau thời gian thử việc của nhân viên.

Mẫu được soạn thảo dựa trên các quy định của Luật lao động Việt Nam và những quy định của cơ quan, doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của người lao động.

2. Mẫu quyết định tiếp nhận cán bộ nhân viên


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận cán bộ nhân viên (Mẫu)

(Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ………………. )

– Căn cứ vào quyết định số …. /KH, ngày….. tháng…. năm…………………………. của về việc thành lập cơ quan đơn vị………… ;

– Căn cứ vào quyết định số …. /KH, ngày….. tháng…. năm…………………………. của về việc tiếp nhận và điều động…………… về công tác tại cơ quan đơn vị…………………………….. ;

– Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;

– Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) ……………………………………… đến nhận công tác phòng (ban) ………………. thuộc cơ quan (đơn vị)……………………… kể từ ngày……tháng………….. Năm…….

Điều 2. Ông(Bà) ………………..được hưởng lương và các khoản phụ cấp …….. kể từ ngày………..tháng……… năm ……

Điều 3. Các ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính – kế toán, tổ chức cán bộ và ông(Bà) ……………………………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

3. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức


TÊN CÔNG TY
……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–
…………………………..

Số:…./…../QĐNS-….(1)

…………., ngày tháng năm 200…..(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA………….(3)
(V/v: tiếp nhận chính thức)

……………………….(4)

– Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của………………….;(5)

– Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của…………………;(6)

– Căn cứ tờ trình số ……./TT-….. đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày…..tháng……năm……, v/v tiếp nhận nhân sự; (7)

– Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận chính thức Ông/Bà ………… (8) vào làm việc tại Phòng………………… (9) thuộc ………………….. (10), vị trí ……………….. (11), kể từ ngày …… tháng ………… năm … (12)

Điều 2: Ông/Bà…………………….. (13) chịu sự điều hành trực tiếp của …………………. (14).

Điều 3: Ông/Bà ……………… (15); …………… (16); Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày………….tháng……….năm……...

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Ban TGĐ (b/c)

– Lưu VP

TÊN CÔNG TY(17)
CHỨC DANH(18)

(TÊN) (19)

Diễn giải:

(1)- Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu thừ 01.

Cụ thể: ………./……………/QĐNS- ……….

Trong đó: Số thứ tự, QĐ Số năm, Tên đv ban hành văn bản

Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:

Số: 01/06/QĐNS-FBS.

(2)- Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.

(3)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(4)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(5)- Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.

(6)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(7)- Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.

(8)- Tên người được nhận quyết định

(9)- Nơi người được nhận quyết định làm việc

(10)- Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc

(11)- Vị trí mà người được nhận quyết định công tác

(12)- Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận chính thức

(13)- Tên người được nhận quyết định.

(14)- Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định

(15)- Tên người được nhận quyết định

(16)- Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác, tên phòng/ban mà người được nhận quyết định sẽ nhận lương.

(17)- Tên công ty đưa ra quyết định

(18)- Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)- Tên người ký quyết định

Trên đây là Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức mới nhất 2021 sử dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau thời gian thử việc của nhân viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Wiki MOC xin giới thiệu mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức tại doanh nghiệp sau thời gian thử việc hoặc được chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên xuống các phòng ban tương ứng nằm trong kế hoạch tiếp nhận nhân sự mới của doanh nghiệp. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức nêu rõ thông tin đơn vị ra quyết định, nhân viên được tiếp nhận làm nhân viên chính thức, phòng ban thi hành… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức tại đây.

  • Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên giám sát bán hàng đại lý
  • Mẫu quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, nhân viên của Tổng Giám đốc
  • Mẫu quy định kiểm soát nhân viên và khách ra vào công ty

1. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức là gì?


Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức là mẫu sử dụng khá phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay dùng để bổ nhiệm, tiếp nhận nhân viên vào các vị trí quan trọng. Đây là mẫu được lập ra sau thời gian thử việc của nhân viên.

Mẫu được soạn thảo dựa trên các quy định của Luật lao động Việt Nam và những quy định của cơ quan, doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của người lao động.

2. Mẫu quyết định tiếp nhận cán bộ nhân viên


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận cán bộ nhân viên (Mẫu)

(Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ………………. )

– Căn cứ vào quyết định số …. /KH, ngày….. tháng…. năm…………………………. của về việc thành lập cơ quan đơn vị………… ;

– Căn cứ vào quyết định số …. /KH, ngày….. tháng…. năm…………………………. của về việc tiếp nhận và điều động…………… về công tác tại cơ quan đơn vị…………………………….. ;

– Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;

– Xét đề nghị của trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) ……………………………………… đến nhận công tác phòng (ban) ………………. thuộc cơ quan (đơn vị)……………………… kể từ ngày……tháng………….. Năm…….

Điều 2. Ông(Bà) ………………..được hưởng lương và các khoản phụ cấp …….. kể từ ngày………..tháng……… năm ……

Điều 3. Các ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính – kế toán, tổ chức cán bộ và ông(Bà) ……………………………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VP

3. Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức


TÊN CÔNG TY
……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–
…………………………..

Số:…./…../QĐNS-….(1)

…………., ngày tháng năm 200…..(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA………….(3)
(V/v: tiếp nhận chính thức)

……………………….(4)

– Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của………………….;(5)

– Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của…………………;(6)

– Căn cứ tờ trình số ……./TT-….. đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày…..tháng……năm……, v/v tiếp nhận nhân sự; (7)

– Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận chính thức Ông/Bà ………… (8) vào làm việc tại Phòng………………… (9) thuộc ………………….. (10), vị trí ……………….. (11), kể từ ngày …… tháng ………… năm … (12)

Điều 2: Ông/Bà…………………….. (13) chịu sự điều hành trực tiếp của …………………. (14).

Điều 3: Ông/Bà ……………… (15); …………… (16); Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày………….tháng……….năm……...

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Ban TGĐ (b/c)

– Lưu VP

TÊN CÔNG TY(17)
CHỨC DANH(18)

(TÊN) (19)

Diễn giải:

(1)- Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu thừ 01.

Cụ thể: ………./……………/QĐNS- ……….

Trong đó: Số thứ tự, QĐ Số năm, Tên đv ban hành văn bản

Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:

Số: 01/06/QĐNS-FBS.

(2)- Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.

(3)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(4)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(5)- Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.

(6)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(7)- Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.

(8)- Tên người được nhận quyết định

(9)- Nơi người được nhận quyết định làm việc

(10)- Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc

(11)- Vị trí mà người được nhận quyết định công tác

(12)- Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận chính thức

(13)- Tên người được nhận quyết định.

(14)- Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định

(15)- Tên người được nhận quyết định

(16)- Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác, tên phòng/ban mà người được nhận quyết định sẽ nhận lương.

(17)- Tên công ty đưa ra quyết định

(18)- Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)- Tên người ký quyết định

Trên đây là Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức mới nhất 2021 sử dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau thời gian thử việc của nhân viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button