Biểu mẫu

Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng trong thời gian giãn cách

Mới đây, Đà Nẵng đã ban hành Giấy đi đường trong thời gian giãn cách theo Công văn số 4912/UBND-KGVX triển khai mẫu Giấy đi đường mới trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách là gì?


Mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách là mẫu được sử dụng cho lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động hiện đang sinh sống tại khu vực Đà Nẵng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Mẫu dùng để trình ra cho cơ quan có chức năng kiểm tra khi đi qua các chốt kiểm dịch.

2. Mẫu giấy đi đường ở Đà Nẵng


Tên cơ quan/đơn vị/

doanh nghiệp cấp

Giấy đi đường

Số………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………..

2. Sinh ngày………………………………… Số điện thoại……………………………..

3. Số CCCD/CMND:………………………………………………………………………..

4. Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

5. Địa chỉ cơ quan làm việc/Nơi đến:………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

6. Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………….

7. Số điện thoại cơ quan (hoặc người có thẩm quyền cấp giấy):……………………

8. Mã số thuế/Số GP đăng ký kinh doanh:………………………………………………..

9. Mục đích tham gia giao thông:……………………………………………………………

10. Thời gian hiệu lực từ:…………………………………….đến…………………………..

(Thời gian do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp Giấy đi đường xác định theo từng trường hợp cụ thể)

(Xuất trình kèm Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Công chức/ Viên chức/Thẻ ngành)

Xác định của cơ quan có thẩm quyền

(Đóng dấu, kí, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp 

Cấp Giấy đi đường

(Đóng dấu, kí, ghi rõ họ tên)

3. Quy định cấp và sử dụng Giấy đi đường tại Đà Nẵng


Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi tắt là Doanh nghiệp) trong các KCN, Khu công nghệ cao: Có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án, kịch bản phòng, chống dịch của Doanh nghiệp (giảm 50% lao động và các điều kiện khác theo quy định); in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường, gửi hồ sơ về BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng. BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng căn cứ vào phương án sản xuất trong giai đoạn phòng, chống dịch, xem xét xác nhận vào Giấy đi đường, giao lại cho Doanh nghiệp cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với các cơ sở sản xuất ngoài các KCN, khu công nghệ cao: Sở KH-ĐT Đà Nẵng kiểm tra, rà soát và cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất cho UBND các phường, xã nơi có cơ sở hoạt động sản xuất. Các cơ sở sản xuất có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án, kịch bản phòng, chống dịch của cơ sở (giảm 50% lao động và các điều kiện khác theo quy định); in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã nơi đặt trụ sở sản xuất. UBND các phường, xã trên cơ sở danh sách do Sở KH-ĐT cung cấp và hồ sơ của cơ sở sản xuất, kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và giao lại cho cơ sở cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động: Các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý nhà nước các loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động theo khoản 3 (Chỉ thị 05) kiểm tra, rà soát, và cung cấp danh sách cho UBND các phường, xã nơi có hoạt động kinh doanh dich vụ. Các cơ sở có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án hoạt động phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch; in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã nơi đặt cơ sở. UBND các phường, xã căn cứ danh sách do các sở, ngành cung cấp và hồ sơ của cơ sở để kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và gửi lại cho các cơ sở cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với hộ kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động: Chủ các hộ kinh doanh gửi danh sách người làm việc thường xuyên về UBND phường, xã để được kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường.

Đối với các chợ: BQL chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan thường xuyên, trực tiếp đến hoạt động trong chợ theo phương án giãn, giảm quầy hàng theo quy định; có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã. UBND các phường, xã trên cơ sở danh sách do các Ban quản lý chợ cung cấp, kiểm tra, xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và gửi lại cho Ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương sử dụng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong thời gian tạm dừng hoạt động: Có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường cho nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; in, ký, đóng dấu vào Giấy đi đường, gửi về UBND phường, xã để được kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và giao lại cho đơn vị.

Đối với các trường hợp cấp thiết khác: Giao UBND phường, xã chủ động kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường theo quy định.

Đối với các trường hợp cấp thiết phải ra/vào TP Đà Nẵng: Do Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Trên đây là Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng trong thời gian giãn cách hay còn gọi là Giấy thông hành covid trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mới đây, Đà Nẵng đã ban hành Giấy đi đường trong thời gian giãn cách theo Công văn số 4912/UBND-KGVX triển khai mẫu Giấy đi đường mới trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách là gì?


Mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách là mẫu được sử dụng cho lực lượng công vụ, y tế, công nhân, lao động hiện đang sinh sống tại khu vực Đà Nẵng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Mẫu dùng để trình ra cho cơ quan có chức năng kiểm tra khi đi qua các chốt kiểm dịch.

2. Mẫu giấy đi đường ở Đà Nẵng


Tên cơ quan/đơn vị/

doanh nghiệp cấp

Giấy đi đường

Số………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………..

2. Sinh ngày………………………………… Số điện thoại……………………………..

3. Số CCCD/CMND:………………………………………………………………………..

4. Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

5. Địa chỉ cơ quan làm việc/Nơi đến:………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

6. Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………….

7. Số điện thoại cơ quan (hoặc người có thẩm quyền cấp giấy):……………………

8. Mã số thuế/Số GP đăng ký kinh doanh:………………………………………………..

9. Mục đích tham gia giao thông:……………………………………………………………

10. Thời gian hiệu lực từ:…………………………………….đến…………………………..

(Thời gian do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp Giấy đi đường xác định theo từng trường hợp cụ thể)

(Xuất trình kèm Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Công chức/ Viên chức/Thẻ ngành)

Xác định của cơ quan có thẩm quyền

(Đóng dấu, kí, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan/đơn vị/doanh nghiệp 

Cấp Giấy đi đường

(Đóng dấu, kí, ghi rõ họ tên)

3. Quy định cấp và sử dụng Giấy đi đường tại Đà Nẵng


Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi tắt là Doanh nghiệp) trong các KCN, Khu công nghệ cao: Có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án, kịch bản phòng, chống dịch của Doanh nghiệp (giảm 50% lao động và các điều kiện khác theo quy định); in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường, gửi hồ sơ về BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng. BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng căn cứ vào phương án sản xuất trong giai đoạn phòng, chống dịch, xem xét xác nhận vào Giấy đi đường, giao lại cho Doanh nghiệp cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với các cơ sở sản xuất ngoài các KCN, khu công nghệ cao: Sở KH-ĐT Đà Nẵng kiểm tra, rà soát và cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất cho UBND các phường, xã nơi có cơ sở hoạt động sản xuất. Các cơ sở sản xuất có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án, kịch bản phòng, chống dịch của cơ sở (giảm 50% lao động và các điều kiện khác theo quy định); in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã nơi đặt trụ sở sản xuất. UBND các phường, xã trên cơ sở danh sách do Sở KH-ĐT cung cấp và hồ sơ của cơ sở sản xuất, kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và giao lại cho cơ sở cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động: Các sở, ngành theo lĩnh vực quản lý nhà nước các loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động theo khoản 3 (Chỉ thị 05) kiểm tra, rà soát, và cung cấp danh sách cho UBND các phường, xã nơi có hoạt động kinh doanh dich vụ. Các cơ sở có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; lập danh sách người lao động theo phương án hoạt động phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch; in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã nơi đặt cơ sở. UBND các phường, xã căn cứ danh sách do các sở, ngành cung cấp và hồ sơ của cơ sở để kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và gửi lại cho các cơ sở cấp cho người lao động sử dụng.

Đối với hộ kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động: Chủ các hộ kinh doanh gửi danh sách người làm việc thường xuyên về UBND phường, xã để được kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường.

Đối với các chợ: BQL chợ lập danh sách tiểu thương và những người liên quan thường xuyên, trực tiếp đến hoạt động trong chợ theo phương án giãn, giảm quầy hàng theo quy định; có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường; in và ký đóng dấu vào Giấy đi đường theo danh sách, gửi hồ sơ về UBND phường, xã. UBND các phường, xã trên cơ sở danh sách do các Ban quản lý chợ cung cấp, kiểm tra, xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và gửi lại cho Ban quản lý chợ để cấp cho tiểu thương sử dụng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong thời gian tạm dừng hoạt động: Có văn bản đề nghị xác nhận Giấy đi đường cho nhân viên trực đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; in, ký, đóng dấu vào Giấy đi đường, gửi về UBND phường, xã để được kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu vào Giấy đi đường và giao lại cho đơn vị.

Đối với các trường hợp cấp thiết khác: Giao UBND phường, xã chủ động kiểm tra, xác nhận và cấp Giấy đi đường theo quy định.

Đối với các trường hợp cấp thiết phải ra/vào TP Đà Nẵng: Do Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Trên đây là Mẫu giấy đi đường Đà Nẵng trong thời gian giãn cách hay còn gọi là Giấy thông hành covid trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button