Biểu mẫu

Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm 2021

Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm là gì? Mẫu đơn khiếu nại gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm là gì?


Để khiếu nại các hành vi của các cá nhân, hộ gia đình cùng làng, xã hay khu dân cư thì các cá nhân, hộ gia đình phải viết đơn khiếu nại gửi lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu đơn khiếu nại về hàng xóm là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc khiếu nại hàng xóm về một sự việc nào đó. Mẫu nêu rõ nội dung khiếu nại, thông tin của người khiếu nại… Khi gửi đơn khiếu nại hàng xóm cần gửi kèm những bằng chứng, chứng cứ có thể chứng minh cho nội dung trình báo là đúng sự thật.

2. Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

…, ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Về hành vi ……. của gia đình ông ……..)

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung và Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình hoặc Luật Đất đai 2013 (Lựa chọn văn bản phù hợp với nội dung, lĩnh vực khiếu nại)

Kính gửi: CÔNG AN XÃ/PHƯỜNG ……… (Đối với hành vi vi phạm trật tự, xã hội)

HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG …….. (Đối với khiếu nại về đất đai, dân sinh)

Tôi là: ……… sinh năm: ……

CMND số: …….cấp ngày ……….. tại ……

HKTT: ………

Chỗ ở hiện nay: ………

Tôi xin trình bày với quý cơ quan sự việc như sau: ………

Căn cứ ……… (cơ sở pháp lý khiếu nại), kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết theo những yêu cầu sau:

-………

Tôi cam đoan toàn bộ nội dung trình bày nêu trên là sự thật, kính mong quý cơ quan nhanh chóng xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích của tôi và gia đình được bảo vệ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Cách viết đơn khiếu nại hàng xóm


– Phần kính gửi: ghi rõ người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, theo quy định của Luật Khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại gồm có:

Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

– Người khiếu nại: Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại.

– Đối tượng bị khiếu nại: là các cá nhân hàng xóm có hành vi vi phạm bị khiếu nại.

– Nội dung khiếu nại:

+ Căn cứ pháp lý.

+ Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

+ Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

– Những yêu cầu của người khiếu nại:

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường,…

– Cam kết của người khiếu nại:

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

– Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm là gì? Mẫu đơn khiếu nại gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm là gì?


Để khiếu nại các hành vi của các cá nhân, hộ gia đình cùng làng, xã hay khu dân cư thì các cá nhân, hộ gia đình phải viết đơn khiếu nại gửi lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu đơn khiếu nại về hàng xóm là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc khiếu nại hàng xóm về một sự việc nào đó. Mẫu nêu rõ nội dung khiếu nại, thông tin của người khiếu nại… Khi gửi đơn khiếu nại hàng xóm cần gửi kèm những bằng chứng, chứng cứ có thể chứng minh cho nội dung trình báo là đúng sự thật.

2. Mẫu đơn khiếu nại hàng xóm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

…, ngày…..tháng….năm…..

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Về hành vi ……. của gia đình ông ……..)

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung và Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình hoặc Luật Đất đai 2013 (Lựa chọn văn bản phù hợp với nội dung, lĩnh vực khiếu nại)

Kính gửi: CÔNG AN XÃ/PHƯỜNG ……… (Đối với hành vi vi phạm trật tự, xã hội)

HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG …….. (Đối với khiếu nại về đất đai, dân sinh)

Tôi là: ……… sinh năm: ……

CMND số: …….cấp ngày ……….. tại ……

HKTT: ………

Chỗ ở hiện nay: ………

Tôi xin trình bày với quý cơ quan sự việc như sau: ………

Căn cứ ……… (cơ sở pháp lý khiếu nại), kính đề nghị quý cơ quan xem xét, giải quyết theo những yêu cầu sau:

-………

Tôi cam đoan toàn bộ nội dung trình bày nêu trên là sự thật, kính mong quý cơ quan nhanh chóng xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích của tôi và gia đình được bảo vệ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Cách viết đơn khiếu nại hàng xóm


– Phần kính gửi: ghi rõ người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, theo quy định của Luật Khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại gồm có:

Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

– Người khiếu nại: Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại.

– Đối tượng bị khiếu nại: là các cá nhân hàng xóm có hành vi vi phạm bị khiếu nại.

– Nội dung khiếu nại:

+ Căn cứ pháp lý.

+ Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

+ Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

– Những yêu cầu của người khiếu nại:

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường,…

– Cam kết của người khiếu nại:

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

– Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button