Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất 2021

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin về người làm đơn, thông tin về thửa đất đang sử dụng.

  • Mẫu quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất mới nhất
  • Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

1. Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất là gì?


Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất dùng cho các hộ gia đình lập ra để gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin xét giảm tiền thuê đất. Cá nhân thực hiện việc đề nghị về việc giảm tiền thuê đất với mong muốn được giảm tiền thuê đất của mình. Mẫu thông tin của người xin miễn giảm, nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung giảm tiền…

2. Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:

– UBND huyện, thị xã, thành phố ……

– UBND xã, phường, thị trấn …..

Họ và tên người đề nghị miễn (giảm): …………………………….….………………….

Địa chỉ cư trú:…………………………………………………….………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………..…………….………

Đề nghị miễn (giảm) tiền sử đụng đất với lý do cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:

Thuộc diện chính sách:

Phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp do:

Thông tin về thửa đất đang đề nghị miễn, giảm:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: ……………………………………………………..

+ Diện tích: ………………………………………………………………………………………………………

+ Số tờ bản đồ: …………………………………………………… Số thửa: ………………………………

Thông tin về các thửa đất khác (nếu có):

Thửa 1:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: …………………………….. Diện tích: ………..

+ Số tờ bản đồ: ………………………………………………. Số thửa: …………………………………..

Thửa 2:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: …………………………….. Diện tích: ………..

+ Số tờ bản đồ: ………………………………………………. Số thửa: …………………………………..

2. Cam đoan của người sử dụng đất

Tôi đã (chưa) được miễn (giảm) tiền SDĐ: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tôi đã (chưa) được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao nhà tình nghĩa, bán nhà thuộc SHNN, không thu tiền sử dụng đất: ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những điều trình bày trên là đúng sự thật, nếu gian dối tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) ………………

(2) …………………….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất 2021 dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, …. khi đạt đủ điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất gửi cơ quan có thẩm quyền.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin về người làm đơn, thông tin về thửa đất đang sử dụng.

  • Mẫu quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất mới nhất
  • Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất

1. Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất là gì?


Đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất dùng cho các hộ gia đình lập ra để gửi tới cơ quan có thẩm quyền xin xét giảm tiền thuê đất. Cá nhân thực hiện việc đề nghị về việc giảm tiền thuê đất với mong muốn được giảm tiền thuê đất của mình. Mẫu thông tin của người xin miễn giảm, nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung giảm tiền…

2. Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:

– UBND huyện, thị xã, thành phố ……

– UBND xã, phường, thị trấn …..

Họ và tên người đề nghị miễn (giảm): …………………………….….………………….

Địa chỉ cư trú:…………………………………………………….………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………..…………….………

Đề nghị miễn (giảm) tiền sử đụng đất với lý do cụ thể như sau:

1. Lý do đề nghị miễn (giảm) thuế:

Thuộc diện chính sách:

Phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp do:

Thông tin về thửa đất đang đề nghị miễn, giảm:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: ……………………………………………………..

+ Diện tích: ………………………………………………………………………………………………………

+ Số tờ bản đồ: …………………………………………………… Số thửa: ………………………………

Thông tin về các thửa đất khác (nếu có):

Thửa 1:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: …………………………….. Diện tích: ………..

+ Số tờ bản đồ: ………………………………………………. Số thửa: …………………………………..

Thửa 2:

+ Địa chỉ thửa đất xin miễn (giảm) tiền SDĐ: …………………………….. Diện tích: ………..

+ Số tờ bản đồ: ………………………………………………. Số thửa: …………………………………..

2. Cam đoan của người sử dụng đất

Tôi đã (chưa) được miễn (giảm) tiền SDĐ: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tôi đã (chưa) được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao nhà tình nghĩa, bán nhà thuộc SHNN, không thu tiền sử dụng đất: ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những điều trình bày trên là đúng sự thật, nếu gian dối tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) ………………

(2) …………………….

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất 2021 dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, …. khi đạt đủ điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất gửi cơ quan có thẩm quyền.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button