Biểu mẫu

Cách viết giấy đi đường 2021

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp. Hiện nay giấy đi đường còn là mẫu để người dân đi lại qua các kiểm dịch Covid-19. Mời các bạn tham khảo.

  • Cách viết giấy đề nghị tạm ứng
  • Cách viết biên lai thu tiền
  • Cách lập Bảng kê mua hàng

1. Mẫu giấy đi đường, giấy xác nhận đi lại của doanh nghiệp


Đây là mẫu giấy đi đường tại Hà Nội ban hành theo văn bản số 2434/UBND-KT. Mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:……………………………… ; Giới tính:……………………..

2. Sinh ngày…. tháng. năm…………. ;

3. Số CCCD/CMND:…………………… ; Ngày cấp:………………… ; Nơi cấp:………..

4. Số điện thoại:…………………. ;

5. Địa chỉ thường trú:……………………………………;

6. Nơi làm việc:…………………………………….. ;

7. Địa chỉ cơ quan:…………………………………………;

8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………….;

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Mời bạn tham khảo ở bài viết:

  • Mẫu giấy đi đường, thông hành mùa dịch Covid
  • Mẫu giấy đi đường Hà Nội trong thời gian giãn cách

2. Cách viết giấy đi đường, thông hành mùa dịch Covid-19 2021


Ngoài Hà Nội ban hành mẫu Giấy đi đường chuẩn, các doanh nghiệp tại địa phương khác có thể tự soạn thảo mẫu Giấy này. Tuy nhiên, cần có tối thiểu các thông tin sau:

– Tên doanh nghiệp;

– Tên người lao động;

– Địa chỉ làm việc;

– Địa chỉ nơi ở.

Giấy này chỉ cần người đại diện doanh nghiệp ký, đóng dấu.

3. Cách viết giấy đi đường khi đi công tác


Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí… mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền.

+ Cột 1: Ghi nơi đi, nơi đến công tác.

+ Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.

Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).

+ Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu hoả, máy bay …

+ Cột 5: Ghi thời gian công tác.

+ Cột 6: Ghi lý do lưu trú.

+ Cột 7: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.

Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ…) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi thanh toán.

Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở phòng kế toán.

Trên đây là Cách viết giấy đi đường, giấy thông hành mùa dịch mới nhất 2021, qua đó các bạn nắm được cách viết sao cho chuẩn nhất và đúng quy định của pháp luật.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về doanh nghiệp. Hiện nay giấy đi đường còn là mẫu để người dân đi lại qua các kiểm dịch Covid-19. Mời các bạn tham khảo.

  • Cách viết giấy đề nghị tạm ứng
  • Cách viết biên lai thu tiền
  • Cách lập Bảng kê mua hàng

1. Mẫu giấy đi đường, giấy xác nhận đi lại của doanh nghiệp


Đây là mẫu giấy đi đường tại Hà Nội ban hành theo văn bản số 2434/UBND-KT. Mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên:……………………………… ; Giới tính:……………………..

2. Sinh ngày…. tháng. năm…………. ;

3. Số CCCD/CMND:…………………… ; Ngày cấp:………………… ; Nơi cấp:………..

4. Số điện thoại:…………………. ;

5. Địa chỉ thường trú:……………………………………;

6. Nơi làm việc:…………………………………….. ;

7. Địa chỉ cơ quan:…………………………………………;

8. Chức vụ/Vị trí công tác:…………………………….;

Mục đích tham gia giao thông: ………….. hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

(Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Mời bạn tham khảo ở bài viết:

  • Mẫu giấy đi đường, thông hành mùa dịch Covid
  • Mẫu giấy đi đường Hà Nội trong thời gian giãn cách

2. Cách viết giấy đi đường, thông hành mùa dịch Covid-19 2021


Ngoài Hà Nội ban hành mẫu Giấy đi đường chuẩn, các doanh nghiệp tại địa phương khác có thể tự soạn thảo mẫu Giấy này. Tuy nhiên, cần có tối thiểu các thông tin sau:

– Tên doanh nghiệp;

– Tên người lao động;

– Địa chỉ làm việc;

– Địa chỉ nơi ở.

Giấy này chỉ cần người đại diện doanh nghiệp ký, đóng dấu.

3. Cách viết giấy đi đường khi đi công tác


Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí… mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền.

+ Cột 1: Ghi nơi đi, nơi đến công tác.

+ Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.

Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).

+ Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan, ô tô khách, tàu hoả, máy bay …

+ Cột 5: Ghi thời gian công tác.

+ Cột 6: Ghi lý do lưu trú.

+ Cột 7: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.

Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ…) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi thanh toán.

Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở phòng kế toán.

Trên đây là Cách viết giấy đi đường, giấy thông hành mùa dịch mới nhất 2021, qua đó các bạn nắm được cách viết sao cho chuẩn nhất và đúng quy định của pháp luật.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button