Văn bản Pháp luật

Các mẫu đơn làm thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 2021

Các mẫu đơn làm thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 ban hành theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó các biểu mẫu thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ gặp khó khăn do dịch Covid19 sẽ được trình bày theo quy định tại công văn này.

  • Cách nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

1. Biểu mẫu làm thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 2021 là gì?


Biểu mẫu làm thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 2021 bao gồm các biểu mẫu dành cho các doanh nghiệp lập ra gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để xin hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Bộ biểu mẫu gồm các mẫu như: Đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động, Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn….. Mời các bạn tham khảo và tải về.

2. Biểu mẫu thủ tục nhận hỗ trợ do Covid19 theo Quyết định 23/2021


Mẫu số 01

Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mẫu số 02

Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 03

Đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 04a

Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 04b

Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 05

Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Mẫu số 06

Danh sách người lao động ngừng việc

Mẫu số 07

Đề nghị hỗ trợ của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 08a

Danh sách F0, F1 phải điều trị, cách ly y tế

Mẫu số 08b

Danh sách trẻ em thuộc diện F0, F1 được hỗ trợ

Mẫu số 08c

Danh sách F0, F1, trẻ em nhận hỗ trợ

Mẫu số 09

Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ

Mẫu số 10

Đề nghị hỗ trợ của người lao động là hướng dẫn viên du lịch

Mẫu số 11

Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19

Mẫu số 12a

Đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

Mẫu số 12b

Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

Mẫu số 12c

Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

Mẫu số 13a

Danh sách người lao động bị ngừng, việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Mẫu số 13b

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn đế trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

Mẫu số 13c

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

3. Biểu mẫu thủ tục nhận hỗ trợ do Covid19 theo Quyết định số 15 2020


Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục gồm 14 Biểu mẫu để người dân tiến hành thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19, cụ thể gồm:

– Mẫu số 1: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

– Mẫu số 2: Đề nghị hỗ trợ (Danh cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm);

– Mẫu số 3: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp);

– Mẫu số 4: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm);

– Mẫu số 05: Danh sách rà soát đối tượng người có công được hỗ trợ do đại dịch COVID-19 (cấp huyện);

– Mẫu số 6: Danh sách hỗ trợ người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (cấp tỉnh);

– Mẫu số 7: Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

– Mẫu số 8: Danh sách người thuộc hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 9: Danh sách người thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 10: Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 11: Đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động;

– Mẫu số 12: Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (của doanh nghiệp);

– Mẫu số 13: Danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc;

– Mẫu 14: Danh sách người lao động ngừng việc (cấp tỉnh).

Xem chi tiết các biểu mẫu để người dân tiến hành thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 24/4/2020.

Các mẫu đơn làm thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 ban hành theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó các biểu mẫu thực hiện thủ tục nhận hỗ trợ gặp khó khăn do dịch Covid19 sẽ được trình bày theo quy định tại công văn này.

  • Cách nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

1. Biểu mẫu làm thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 2021 là gì?


Biểu mẫu làm thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 2021 bao gồm các biểu mẫu dành cho các doanh nghiệp lập ra gửi lên các cơ quan có thẩm quyền để xin hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Bộ biểu mẫu gồm các mẫu như: Đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động, Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn….. Mời các bạn tham khảo và tải về.

2. Biểu mẫu thủ tục nhận hỗ trợ do Covid19 theo Quyết định 23/2021


Mẫu số 01

Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Mẫu số 02

Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 03

Đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 04a

Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 04b

Quyết định về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 05

Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Mẫu số 06

Danh sách người lao động ngừng việc

Mẫu số 07

Đề nghị hỗ trợ của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 08a

Danh sách F0, F1 phải điều trị, cách ly y tế

Mẫu số 08b

Danh sách trẻ em thuộc diện F0, F1 được hỗ trợ

Mẫu số 08c

Danh sách F0, F1, trẻ em nhận hỗ trợ

Mẫu số 09

Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đề nghị hỗ trợ

Mẫu số 10

Đề nghị hỗ trợ của người lao động là hướng dẫn viên du lịch

Mẫu số 11

Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19

Mẫu số 12a

Đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

Mẫu số 12b

Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

Mẫu số 12c

Đề nghị vay vốn trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

Mẫu số 13a

Danh sách người lao động bị ngừng, việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Mẫu số 13b

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn đế trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động)

Mẫu số 13c

Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)

3. Biểu mẫu thủ tục nhận hỗ trợ do Covid19 theo Quyết định số 15 2020


Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục gồm 14 Biểu mẫu để người dân tiến hành thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19, cụ thể gồm:

– Mẫu số 1: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương;

– Mẫu số 2: Đề nghị hỗ trợ (Danh cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm);

– Mẫu số 3: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp);

– Mẫu số 4: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm);

– Mẫu số 05: Danh sách rà soát đối tượng người có công được hỗ trợ do đại dịch COVID-19 (cấp huyện);

– Mẫu số 6: Danh sách hỗ trợ người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (cấp tỉnh);

– Mẫu số 7: Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;

– Mẫu số 8: Danh sách người thuộc hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 9: Danh sách người thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 10: Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ;

– Mẫu số 11: Đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động;

– Mẫu số 12: Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (của doanh nghiệp);

– Mẫu số 13: Danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc;

– Mẫu 14: Danh sách người lao động ngừng việc (cấp tỉnh).

Xem chi tiết các biểu mẫu để người dân tiến hành thủ tục nhận hỗ trợ do Covid-19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 24/4/2020.

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button