Tài Liệu

Báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện

Báo cáo tự đánh giá hoạt động của thư viện là biểu mẫu do thư viện lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền về kết quả tự đánh giá hoạt động của thư viện.

Đây là mẫu báo cáo gần đây nhất được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy định số 05/2020 / TT-BVHTTDL về Nội quy đánh giá hoạt động của Thư viện. Nội dung chi tiết mời các bạn xem và tải về tại đây.

TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC
…… THƯ VIỆN (đầu tiên)……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——-
Số: …… / BC- …… …… .., ngày tháng năm ……

BÁO CÁO
Kết quả tự đánh giá hoạt động thư viện

Số năm ……….

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên thư viện được đánh giá: ……………………… ..

– Năm thành lập: Theo Quyết định / Văn bản số ……………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính của thư viện: ………………………………………………….

– Địa chỉ cổng / trang thông tin điện tử (nếu có): ………….

1. Lý do đánh giá

□ Đánh giá hàng năm.

□ Khác (nếu có – ghi rõ) ………………………………………………….

2. Thời gian đánh giá:

– Thời gian đánh giá: từ ngày …………………… đến ngày …………… kết thúc

– Thời gian đánh giá: từ ngày …………… .. đến hết ngày ………….

3. Dữ liệu và thu thập dữ liệu (kiểm tra phương pháp thích hợp):

□ Thu trực tiếp tại thư viện theo mẫu yêu cầu

□ Áp dụng hệ thống và phương pháp phần mềm xử lý dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia;

□ Khác (ghi rõ):

…………………………………………………….

4. Nhận phản hồi từ người dùng thư viện:

có không

Sự vật ……………………………………………………………… ..

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

1. Hiệu suất thông qua các chỉ số

STT TIÊU CHUẨN3 PHẦN KẾT LUẬN4
đầu tiên.
2.

2. Đánh giá chung

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Tổ chức thư viện cho các phòng ban, tổ chức

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2. Với cơ quan quản lý nhà nước về thư viện

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Người nhận:

– ………………………;

– ………………………;

– Lưu: VT,….

CHÍNH TRỊ, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ

(chữ ký, con dấu (nếu có))

Tên và họ của bạn

Cách viết báo cáo tự đánh giá hoạt động thư viện

đầu tiên Tên của thư viện đánh giá.

2 Hoàn thành các tiêu chí được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của thư viện.

3 Các chỉ số và dữ liệu thu thập được xử lý theo tiêu chuẩn quốc gia.

.

Mộc Media

Mộc Media cung cấp dịch vụ quay phim, chụp hình cưới đặc biệt: chụp hình ngoại cảnh, quay phim chụp hình phóng sự cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button